Thomas Ritter

Alpine Garden II by Thomas Ritter
Alpine Garden II
Painting  24" x 28"
Alpine Garden IV by Thomas Ritter
Alpine Garden IV
Painting  39" x 48"
Ark by Thomas Ritter
Ark
Painting  59" x 51"
Chasm by Thomas Ritter
Chasm
Painting  39" x 51"
Dialogue by Thomas Ritter
Dialogue
Painting  28" x 39"
Double Figure by Thomas Ritter
Double Figure
Painting  39" x 63"
Eruption by Thomas Ritter
Eruption
Painting  32" x 47"
Figure Before Blue I by Thomas Ritter
Figure Before Blue I
Painting  31.5" x 47.5"
Floating by Thomas Ritter
Floating
Painting  53.25" x 71"
Red Space by Thomas Ritter
Red Space
Painting  53.25" x 71"
Reflections on Blue Water by Thomas Ritter
Reflections on Blue Water
Painting  36" x 24"
Three Of Us by Thomas Ritter
Three Of Us
Painting  31.5" x 47"
More